အရပ် (၈) မျက်နှာ


၁။ ပုရတ္တိမာယ ဒိသာယ = အရှေ့ အရပ်။
၂။ ပစ္ဆိမာယ ဒိသာယ = အနောက် အရပ်။
၃။ ဥတ္တရာယ ဒိသာယ = မြောက် အရပ်။
၄။ ဒက္ခိဏာယ ဒိသာယ = တောင် အရပ်။
၅။ ပုရတ္တိမာယ အနုဒိသာယ = အရှေ့မြောက် အရပ်။
၆။ ပစ္ဆိမာယ အနုဒိသာယ = အနောက်တောင် အရပ်။
၇။ ဥတ္တရာယ အနုဒိသာယ = အနောက်မြောက် အရပ်။
၈။ ဒက္ခိဏာယ အနုဒိသာယ = အရှေ့တောင် အရပ်။