အဆွေခင်ပွန်း ပျက်စီးကြောင်းတရား (၃) ပါး

၁။ မပြတ်မလပ် ပေါင်းဖော်ဆည်းကပ်ခြင်း မရှိခြင်း။
၂။ မကောင်းသော ခဲဖွယ် ဘောဇဉ်တို့ကို ရသော်လည်း သတိမရ မပေးကမ်း။
၃။ အခါမဟုတ်သည်၌ နှစ်သက်ဖွယ်ဝတ္ထုကို တောင်းခြင်း။