အာသယ (၇) ပါး


၁။ ရင်၌ သလိပ်၏ တည်ရာဖြစ်၏။
၂။ ရင်မှ အောက်အဖို့၌ အစာသစ်၏ တည်ရာဖြစ်၏။
၃။ ချက်မှ အထက်ဖြစ်သော လက်ဝဲအဖို့၌ ဝမ်းမီးတည်းဟူသော တေဇော၏ တည်ရာဖြစ်၏။
၄။ ချက်မှ အောက်၌ လေ၏ တည်ရာဖြစ်၏။
၅။ လေ၏ တည်ရာအောက်မှ အစာဟောင်း၏ တည်ရာဖြစ်၏။
၆။ ဆီးချိုင့်သည် ကျင်ငယ်၏ တည်ရာဖြစ်၏။
၇။ ရင်၌ သွေးရှင်၏ တည်ရာဖြစ်၏။ သလိပ်၏ တည်ရာလည်းဖြစ်၏။