အကပ်ပျက်ခြင်း (၇) ပါး


၁။ လိင်္ဂပရိဝတ္တန - ရဟန်း လိင်ပြန်သဖြင့် အကပ်ပျက်ခြင်း၊
၂။ ကာလံကိရိယ - သေသဖြင့် အကပ်ပျက်ခြင်း၊
၃။ သိက္ခာပစ္စက္ခာန - သိက္ခာစွန့်သဖြင့် အကပ်ပျက်ခြင်း၊
၄။ ဟီနာယာဝတ္တန - လူထွက်သဖြင့် အကပ်ပျက်ခြင်း၊
၅။ အနုပသမ္ပန္နဒါန - လူသာမဏေတို့အား ပေးသဖြင့် အကပ်ပျက်ခြင်း၊
၆။ အနုပေက္ခ ဝိသဇ္ဇန - ငဲ့ကွက်ခြင်းကင်း၍ စွန့်သဖြင့် အကပ်ပျက်ခြင်း၊
၇။ စောရာဒိအစ္ဆိန္ဒိတွာ ဂဟဏ - ခိုးသူစသည် လုယူသဖြင့် အကပ်ပျက်ခြင်း။