အပေါင်းအသင်း (၃) မျိုး

၁။ ယုတ်ညံ့သူကို ပေါင်းလျှင် မိမိမှာ ယုတ်ညံ့သူ ဖြစ်ရ၏။
၂။ တန်းတူသူကို ပေါင်းလျှင် မိမိမှာ မဆုတ်ယုတ်ရ၏။
၃။ အဆင့်အတန်းမြင့်သူကို ပေါင်းလျှင် လျင်မြန်စွာ မြင့်မားတိုးတက်ရ၏။
(အင်္ဂုတ္တိုရ် ၁ သေဝိတဗ္ဗသုတ်-၁၂၃)