စာရွတ်ဖတ်ရန် နှုတ်ခမ်းလျှာထား (၁၂) ပါး


၁။ အဖွင့်၊
၂။ အပိတ်၊
၃။ အလိပ်၊
၄။ အဖြန့်၊
၅။ အဆန့်၊
၆။ အကွေး၊
၇။ လေဖြေး၊
၈။ လေထုတ်၊
၉။ လျှာလှုပ်၊
၁၀။ လျှာလိပ်၊
၁၁။ လျှာပိတ်၊
၁၂။ လျှာထား။