စာရွတ်ဖတ်ရန် အသံ (၁၂) ပါး


၁။ သံလွှတ်၊
၂။ သံလွှင့်၊
၃။ သံရင့်၊
၄။ သံညင်း၊
၅။ သံပြင်း၊
၆။ သံရပ်၊
၇။ သံဖြတ်၊
၈။ သံနှုတ်၊
၉။ သံငုတ်၊
၁၀။ သံပေါ်၊
၁၁။ သံဂေါ်၊
၁၂။ သံတမ်း။