ဥပါယ် (၄) ပါး


၁။ ဘေဒဥပါယ် - စည်းစိမ်ဥစ္စာ ရာထူးစသည်ဖျက်ခြင်း။
၂။ ဒဏ္ဍဥပါယ် - ဒဏ်ထားဆုံးမခြင်း။
၃။ သာမဥပါယ် - ကိုယ်နှင့်ထပ်တူ ချီးမြောက်ခြင်း။
၄။ ဒါနဥပါယ် - ပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်း။