ကျုံး (၃) တန်


၁။ အခြောက်ကျုံး
၂။ ရေကျုံး
၃။ ညွှန်ကျုံး