အဘိသိက် (၃) ပါး

၁။ ရာဇဘိသိက် - မင်းအဖြစ် တင်မြှောက်သော ဘိသိက်၊ ကဆုန်လမှာ ခံမြဲဓမ္မတာ။
၂။ မုဒ္ဓါဘိသိက် - ဦးထိပ်၌ ရေသွန်းလောင်းသော ဘိသိက်။
၃။ သိရီပဝေသနဘိသိက် - ကျက်သရေတင်သောဘိသိက်။