အဖျားမျိုး (၁၂) ပါး


၁။ ကိုယ်၌ ဖြစ်သော အဖျား၊
၂။ စိတ်၌ ဖြစ်သော အဖျား၊
၃။ နုံ့သော အဖျား၊
၄။ ထက်သော အဖျား၊
၅။ အတွင်း၌ တည်သော အဖျား၊
၆။ အပ၌ တည်သော အဖျား၊
၇။ ပကတိအဖျား၊
၈။ ဖောက်ပြန်သော ဝိဂတိ အဖျား၊
၉။ ကုစားလွယ်သော အဖျား၊
၁၀။ ကုစား၍ မလွယ်သော အဖျား၊
၁၁။ အစာမကြေဘဲ ဖျားသောအဖျား၊
၁၂။ အစာကြေလျက် ဖျားသောအဖျား။