စစ်ရှုံးရာသော အကြောင်း (၁၀) ပါး


၁။ မင်း အမတ်စသည်တို့ ယစ်ဝသော ကြောင့်လည်းကောင်း။
၂။ ပြည်သူတို့အနာအဖျားများသောကြောင့်လည်းကောင်း။
၃။ စစ်သည်သူရဲတို့နှလုံးပျော့ညံ့သောကြောင့်လည်းကောင်း။
၄။ မင်း မရဲသောကြောင့်လည်းကောင်း။
၅။ မကောင်းသောအခါ နက္ခတ်ကိုယှဉ်မိသောကြောင့် လည်းကောင်း။
၆။ သူက ယတြာ မန္တန် အင်းအိုင် စီရင်သောကြောင့်လည်းကောင်း။
၇။ ဆင် မြင်း မကောင်းသောကြောင့်လည်းကောင်း။
၈။ မင်းနှင့် အမတ် မညီညွတ်သောကြောင့်လည်းကောင်း။
၉။ သူရဲကောင်းမရှိသောကြောင့်လည်းကောင်း။
၁၀။ ငတ်မွတ်ရှားပါးသောကြောင့်လည်းကောင်း။