စာရွတ်ဖတ်ရာတွင် အသံ (၁၀) ပါး


၁။ ရဿ။
၂။ ဒီဃ။
၃။ ဂရု။
၄။ လဟု။
၅။ ဃောသ။
၆။ အဃောသ။
၇။ သိထိလ။
၈။ ဓနိတ။
၉။ ဌာန်။
၁၀။ ကရိုဏ်း။