ကညာ (၄) ရပ်


၁။ မင်းမျိုးကညာ။
၂။ ပုဏ္ဏားမျိုးကညာ။
၃။ ကုန်သည်မျိုးကညာ။
၄။ လယ်ထွန်မျိုးကညာ။
(ဝံသဘေဒနည်း)
တစ်နည်း

၁။ ဂေါရီ - ရှစ်နှစ်။
၂။ ကညာ - ဆယ်နှစ်။
၃။ ကုမာရီ - ဆယ့်နှစ်နှစ်။
၄။ မဟလ္လိကာ - ဆယ့်နှစ်နှစ်က အထက်အပိုးအခြားမရှိ။
(အာယုဘေဒနည်း)