စစ်ကပ်ခြင်း (၂) ပါး


၁။ စန္ဒကဗျူဟာ - လမင်းပုံ စစ်ကပ်ခြင်း။ ၎င်းမှာ လမင်းကို ကြယ်နက္ခခြံရံသကဲ့သို့ မင်းသည် အလယ်ကနေ၍ စစ်သည်ဗိုလ်ပါအများက ပတ်လည်ဝန်းရံလျက် ရန်သူ့စစ်အပါးသို့ ကပ်ခြင်း။
၂။ ပဘင်္ကရဗျူဟာ - နေမင်းပုံ စစ်ကပ်ခြင်း။ ၎င်းမှာ နေမင်းကဲ့သို့ မင်းက ရှေ့တည့်တည့်မှနေလျက် စစ်သည်ဗိုလ်ပါက နောက်မှလိုက်ကာ ရန်သူစစ်အပါးသို့ ကပ်ခြင်း။