ကာလိက (၄) ပါး

၁။ ယာဝကာလကာ - ဘောဇဉ် - ၅ ပါး၊ ခဲဖွယ် - ၁၂ ပါး၊ သီးကြီး - ၉ ပါးတို့။
၂။ ယာမကာလိကာ - အဖျော်။
၃။ သတ္တာဟကာလိကာ - ထောပတ်၊ ဆီဥ၊ ပျား၊ တင်လဲ။
၄။ ယာဝဇီဝက - ကွမ်း၊ ကွမ်းသီး၊ ဆေး စသည်များ။