အသပ္ပုရိသ ဒါန (၈) ပါး


၁။ အသုစိဒါန = မသန့်ရှင်း မစင်ကြယ်သော ဝတ္ထုကိုပေးလှူခြင်း။
၂။ ဟီနဒါန = ယုတ်သော ဝတ္ထုကို ပေးလှူခြင်း။
၃။ အကာလ ဒါန = အခါ မဟုတ်သည်၌ ပေးလှူခြင်း။
၄။ အဝိစေယျဒါန = မရွေးချယ်ဘဲ ပေးလှူခြင်း။
၅။ အကပ္ပိယဒါန = မအပ်သောဝတ္ထုကို ပေးလှူခြင်း။
၆။ ကိဉ္စိဒါန = တစ်ခါတရံသာ ပေးလှူခြင်း။
၇။ အမနာပဒါန = ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ မရှိသော စိတ်ဖြင့်ပေးလှူခြင်း။
၈။ အပသာဒ ဒါန = မကြည်ညိုဘဲ ပေးလှူခြင်း။