ကြာမျိုး (၅) ပါး


၁။ ကြာဖြူ။
၂။ ကြာနီ။
၃။ကြာညို။
၄။ ကြာတံဆိပ်။
၅။ ကြာခေါင်းလောင်း။ (ပဒုမ္မာကြာကို ဆို၏)

တစ်နည်း

၁။ ကြာပုဏ္ဍရိတ်။
၂။ ကြာတံဆိပ်။
၃။ ကြာညို။
၄။ ကြာဖြူ။
၅။ကြာနီ။