ကထာ (၅) မျိုး


၁။ ဒါနကထာ - ဒါနနှင့် စပ်သော တရားကို ဟောကြားခြင်း။
၂။ သီလကထာ - အကျင့်သီလနှင့် စပ်သောတရားကို ဟောကြားခြင်း။
၃။ သဂ္ဂကထာ - နတ်ပြည်နှင့် စပ်သောတရားကို  ဟောကြားခြင်း။
၄။ ကာမာနံ အာဒီနဝကထာ - ကာမဂုဏ်အပြစ်ကိုပြ၍ ဟောကြားခြင်း။
၅။ နိက္ခမအာနိသံသကထာ - တောထွက်ခြင်း၏ အကျိုးကိုပြ၍ ဟောကြားခြင်း။
(ဝိနည်းတော်အလာ)