စတုဥဏှမျိုး (၄) ပါး (ဘေသဇ္ဇ)


၁။ သင်္ဘောချင်း။
၂။ ငရုတ်ကောင်း။
၃။ ပိတ်ချင်းသီး။
၄။ ပိတ်ချင်းမြစ်။