စစ်ဆင်နည်း (၄) ပါး


၁။ ပဒုမံ - ပဒုမ္မာပွင့်ကဲ့သို့ စစ်ဆင်ခြင်း။
၂။ သကဋံ - လှည်းဦးကဲ့သို့ စစ်ဆင်ခြင်း။
၃။ စက္ကံ - စက်ဝန်းကဲ့သို့ စစ်ဆင်ခြင်း။
၄။ ရထံ - ရထားကဲ့သို့ စစ်ဆင်ခြင်း။