အမွေမခံထိုက်သော သား (၆) ယောက်


၁။ ဒိန္နက သား- သူတစ်ပါးမှ ပေး၍ရသော သားမျိုး။
၂။ သဟောဍ္ဎသား- ၀ယ်၍ရသော သားမျိုး။
၃။ ပုနာနုဗ္ဗဝ သား-မိမိမယား သူတစ်ပါးနှင့် ပျော်ပါး၍ရသောသား။
၄။ ကီဋ္ဌိတ သား-ကစား မြူးတူးရာမှ ရသောသား။ ( ပြည်တန်ဆာကို ဆို၏။)
၅။ သွနုတ္တသား-မိဘစကားနားမထောင် ရန်သူကဲ့သို့ ပြုကျင့်သော ခွေးလိုသား။
၆။ ဆာတဘတ္တ သား-ထမင်းငတ်သည့်အခါမှ မှီခိုလာသည့်သားမျိုး။
(အဋ္ သင်္ခပ ဓမ္မသတ်ကျမ်း၊ ပုဒ်မ-၁၅၀)