အဖသတ်မင်း (၅) ပါး

၁။ အဇာတသတ်မင်း။
၂။ ၎င်းမင်း၏သား - ဥဒယဘဒ္ဒမင်း။
၃။ ၎င်းမင်း၏သား- အနုရုဒ္ဓါမင်း။
၄။ ၎င်းမင်း၏သား - မုဏ္ဍမင်း။
၅။ ၎င်းမင်း၏သား - နာဂဒါသမင်း။ (၎င်းမင်း၏ လက်ထက်၌ အဆုံးသတ်သည်။)