ငြောင့် (၅) စင်း

၁။ ဗုဒ္ဓေကင်္ခတိ - ဘုရား၌ ယုံမှားခြင်း။
၂။ ဓမ္မေကင်္ခတိ - တရား၌ ယုံမှားခြင်း။
၃။ သံဃေ ကင်္ခတိ - သံဃာတော်၌ ယုံမှားခြင်း။
၄။ သိက္ခာယ ကင်္ခတိ - သိက္ခာပုဒ်၌ ယုံမှားခြင်း။
၅။ ဗြဟ္မစာရီသု ကုပ္ပတိ - သီတင်းသုံးဖော်တို့၌ အမျက်ထွက်ခြင်း။