ကသိုဏ်း (၁၀) ပါး


၁။ ပထဝီကသိဏံ - မြေကသိုဏ်း။
၂။ အာပေါကသိဏံ - ရေကသိုဏ်း။
၃။ တေဇောကသိဏံ - မီးကသိုဏ်း။
၄။ ဝါယောကသိဏံ - လေကသိုဏ်း။
၅။ နီလကသိဏံ - အညိုရောင်ကသိုဏ်း။
၆။ ပီသကသိဏံ - အရွှေရောင်ကသိုဏ်း။
၇။ လောဟိတကသိဏံ - အနီရောင်ကသိုဏ်း။
၈။ ဩဒါတကသိဏံ - အဖြူရောင်ကသိုဏ်း။
၉။ အာကာသကသိဏံ - အပေါက်ဟင်းလင်း ကသိုဏ်း။
၁၀။ အာလောကကသိဏံ - အရောင်အလင်း ကသိုဏ်း။