ကာရက (၈) မျိုး


၁။ မတ္တာ ကာရက = ကြိယာကိုပြီးစေတတ်သောပုဒ်။ ( သည်၊ ကါး၊ မှာ၊ က - ဆုံးသည် )
၂။ ကမ္မ ကာရက = နှင့်၊ ဖြင့်စသော လက္ခဏာအဆုံးရှိသောပုဒ်။ ( ကို၊ သို့ - ဆုံးသည် )
၃။ ကရဏကာရက = နှင့်၊ ဖြင့် စသောလက္ခဏာအဆုံးရှိ ကြိယာကိုပြီးစေသောပုဒ်။
၄။ သမ္ပဒါန ကာရက = အား၊ ဖို့၊ ငှာ ဟူသော လက္ခဏာ စကားများ။
၅။ အပါဒါန ကာရက = မှ၊ အောက်၊ ထက်၊ က - ဟူသောဖဲကြဉ်အပ်သော စကားများ။
၆။ သာမိ ကာရက = ၏ - ဟူသောလက္ခဏာစကားများ။
၇။ ဩကာသ ကာရက = ၌၊ ဝယ်၊ တွင်၊ မှာ - ဟူသည့်တည်ရာကိုပြခြင်း။
၈။ အာလပန ကာရက = အို၊ ဟယ် - ဟူသောလက္ခဏာအဆုံးရှိ ခေါ်ဝေါ်ခြင်း။