ဂိုဏ်းစောင့်နတ် (၈) ပါး


၁။ ဘုမ္မစိုး = မ ဂိုဏ်းကိုစောင့်၍ လယ်ယာမြေတို့ကို ရစေတတ်၏။
၂။ သိကြား = န ဂိုဏ်းကိုစောင့်၍ အသက်ရှည်တတ်ခြင်း။
၃။ လနတ် = ဘ ဂိုဏ်းကိုစောင့်၍ အခြံအရံ များတတ်ခြင်း။
၄။ တိမ်နတ် = ယ ဂိုဏ်းကိုစောင်၍ တည်ကြည်ခြင်း။
၅။ နေနတ် = ဇ ဂိုဏ်းကိုစောင့်၍ ဆင်းရဲခြင်း။
၆။ လေနတ် = သ ဂိုဏ်းကိုစောင့်၍ အရပ်တစ်ပါးသွားခြင်း။
၇။ မီးနတ် = ရ ဂိုဏ်းကိုစောင့်၍ မီးသင့်ခြင်း။
၈။ အာကာသစိုး = တ ဂိုဏ်းကိုစောင့်၍ အမျိုးမဲ့ခြင်း။