ငရဲကြီး (၈) ထပ်


၁။ သိဉ္ဇိုဝ်း - ငရဲ အသက် ၅၀၀ - လူတို့၏အသက်အားဖြင့် ၉ သန်း။
၂။ ကာလသုတ် - ငရဲ အသက်၂၀၀၀ - လူတို့၏အသက်အားဖြင့် ၃၆ သန်း။ ပကတိအသက် ၁၀၀၀ -
၃။ သံဃာတ - ငရဲ အသက် ၈၀၀ - လူတို့၏အသက်အားဖြင့် ၁၄၄ သန်း။ ပကတိအသက် ၂၀၀၀ -
၄။ ရောရုဝ - ငရဲ အသက် ၃၂၀၀ - လူတို့၏အသက်အားဖြင့် ၅၇၆ သန်း။ ပကတိအသက် ၄၀၀၀ 
၅။ မဟာရောရုဝ - ငရဲ အသက် ၁၂၈၀၀၀ - လူတို့၏အသက်အားဖြင့် ၂၃၀၄ သန်း။ ပကတိအသက် ၈၀၀၀
၆။ တာပန - ငရဲ အသက် ၅၁၂၀၀၀ - လူတို့၏အသက်အားဖြင့် ၉၂၁၆ သန်း။ ပကတိအသက် ၁၆၀၀
၇။ မဟာတာပန - ငရဲ အသက် အန္တရကပ်တဝက် ။ အန္တရကပ်တဝက်။
၈။ အဝီစိ - ငရဲ အသက် အန္တရတကပ် ။ အန္တကတကပ်။

ငရဲ၏အသက်သည်လည်း နတ်တို့၏အသက်နှင့်အတူတူပင် ဖြစ်၏။ တထပ်ထက် တထပ် ၄-ဆ တက်၏၊ (သို့သော်) ရက်အားဖြင့် ၂ - ကွာ၍ ၅၀၀ - ၁၀၀၀- ၂၀၀၀- ၄၀၀၀- ၈၀၀၀- ၁၆၀၀၀ ဟူ၍ပကတိအားဖြင့်အသက်ရှိကြ၏။