အကာလသေခြင်း (၇) မျိုး


၁။ အစာအာဟာရကို မရ ငတ်မွတ်၍ သေခြင်း၊
၂။ သောက်ရေမရ၍ ရေငတ်၍ သေခြင်း၊
၃။ မြွေခဲ၍ သေခြင်း၊
၄။ အဆိပ်ကို စားမိ၍ သေခြင်း၊
၅။ မီးလောင်၍ သေခြင်း၊
၆။ ရေနစ်၍ သေခြင်း၊
၇။ ဓားလှံ ထိုးမိ၍ သေခြင်း။