ကျွန် (၃) မျိုး


၁။ အစေခံကျွန် - လခရိက္ခာ ပေးကမ်း၍ ထားသော ကျွန်။
၂။ ငွေဝယ်ကျွန် - ဥစ္စာပစ္စည်း ရွှေငွေတို့ဖြင့် ဝယ်ယူထားသော ကျွန်။
၃။ သားပေါက်ကျွန် - ငွေဝယ်ကျွန်မှ ပေါက်ဖွားသော သားသမီးကျွန်။