ကျေး (၈) မျိုး


၁။ ဖောင်းကား
၂။ တမာ
၃။ ကျေးသန္တာ
၄။ ကျေးဝါ
၅။ ကျေးကျုတ်
၆။ ကြက်တော
၇။ ကုလား
၈။ ကျေးပုဏ္ဏား