ဣန္ဒြေ (၃) ပါး

၁။ စက္ခုန္ဒြေ- မျက်စိတည်ငြိမ်ခြင်း။
၂။ သောတိန္ဒြေ- နားတည်ငြိမ်မှု။
၃။ မနိန္ဒြေ- စိတ်တည်ငြိမ်မှု။
(သာမညဖလသုတ်)