အသံ (၁၀) ပါး


၁။ ဒီဃ - ရှည်ရှည်ဆွဲ၍ ရွတ်ရသော အသံ။
၂။ ရဿ - တိုတိုဖြတ်၍ ရွတ်ရသော အသံ။
၃။ ဂရု - လေးလေး ရွတ်ရသော အသံ။
၄။ လဟု - ပေါ့ပေါ့ ရွတ်ရသော အသံ။
၅။ ဓနိတ - တင်းတင်း ရွတ်ရသော အသံ။
၆။ သိထိလ - လျော့လျော့ ရွတ်ရသော အသံ။
၇။ သမ္ဗန္ဓ - ပုဒ်စပ်၍ ရွတ်ရသော အသံ။
၈။ ဝဝတ္ထိတ - ပုဒ်ဖြတ်၍ ရွတ်ရသော အသံ။
၉။ ဝိမုတ္တ - ဖွင့်၍ ရွတ်ရသော အသံ။
၁၀။ နိဂ္ဂဟိတ - ပိတ်၍ ရွတ်ရသော အသံ။