စစ်ပြန်ခြင်း (၃) ပါး

၁။ အဂ္ဂိဇာလ ဗျူဟာ - မီးထွန်းသကဲ့သို့ စစ်ပြန်ခြင်း။
၂။ အမာဝါသီ ဗျူဟာ - လကွယ်သကဲ့သို့ စစ်ပြန်ခြင်း။
၃။ သီဟဂတိ ဗျူဟာ - ခြင်္သေ့သွားသကဲ့သို့ စစ်ပြန်ခြင်း။

တနည်း

၁။ သတ္ထနာဒီ - လက်နက်သံပြု၍ ပြန်ခြင်း။
၂။ မဂ္ဂဆိန္န - ခရီးကို ဖျက်၍ ပြန်ခြင်း။
၃။ စိရဋ္ဌ - မြင့်ကြာစွာ နေ၍ ပြန်ခြင်း။