ကိုယ်ဝန်စွဲခြင်း အင်္ဂါ (၃) ပါး


၁။ မိဘနှစ်ပါး၏ စည်းဝေးခြင်း။
၂။ သတ္တဝါစုတိဆဲ ဖြစ်ခြင်း။
၃။ ဥတုသမယကြုံခြင်း။