ဥမ္မတ္ထက အရူး (၈) မျိုး


၁။ ရာဂုမ္မတ္တက - ရာဂအားကြီးသော တဏှာရူး။
၂။ ကောဓမ္မတ္တက - အမျက်ဒေါသလွန်ပဲ၍ ဘာမှန်းမသိသော အရူး။
၃။ မောဟုမ္မတ္တ - မိုက်မဲတွေဝေသဖြင့်ရူးသော လူရာမဝင်သောအရူး။
၄။ ဒိဋ္ဌုမ္မတ္တက - အယူဖောက်ပြန် ကြံစည်လွန်သဖြင့် ရူးသောအရူး။
၅။ ယက္ခုမ္မတ္တက - ဘီလူး သားရဲစုန်း နတ် ဖမ်းပူးသဖြင့် ရူးသောအရူး။
၆။ ပိတ္တုမ္မတ္တက - သည်းခြေပျက်၍ ရူးသော အရူး။
၇။ သူရုမ္မတ္တက - သေရည်သေရက်အသောက်လွန်သဖြင့် ရူးသောအရူး။
၈။ ဗျသနုမ္မတ္တက - စီးပွားပျက်၍ ရူးသောအရူး။