ကရိုဏ်း (၄) ပါး


၁။ လျှာနှင့်ထိ၍ ရွတ်ခြင်း။
၂။ လျှာနှင့် စင်းငယ်ထိ၍ ရွတ်ခြင်း။
၃။ နှုတ်ခမ်းပိတ်၍ ရွတ်ခြင်း။
၄။ နှုတ်ခမ်းဖွင့်၍ ရွတ်ခြင်း။