ကျောက်မျက်ရွဲ (၂၄) ပါး


၁။ ဝရဇိန်ကျောက်၊
၂။ မဟာနီလာကျောက်၊
၃။ ဣန္ဒနီလာကျောက်၊
၄။ မသာရဂလ်ကျောက်၊
၅။ ကြောင်မျက်ရွဲ၊
၆။ ပဒုမရာဂကျောက်၊
၇။ ဥဿဖယားကျောက်၊
၈။ ကရတ္တဝန်ကျောက်၊
၉။ သုလာကကျောက်၊
၁၀။ အမြတ်ကျောက်၊
၁၁။ လောဟိတင်္ကကျောက်၊
၁၂။ ဖန်မှန်ကျောက်၊
၁၃။ သန္တာကျောက်၊
၁၄။ ဇောတိရသ်ကျောက်၊
၁၅။ ဂေါမုတ်ကျောက်၊
၁၆။ ဂေါမိတ်ကျောက်၊
၁၇။ သောဂန္ဓိကကျောက်၊
၁၈။ ပုလဲ၊
၁၉။ ခရုသင်း၊
၂၀။ မျက်စည်းကျောက်၊
၂၁။ ရာဇဝတ္တကျောက်၊
၂၂။ မြကျောက်၊
၂၃။ ပယင်းကျောက်၊
၂၄။ ဗြဟ္မဏိကျောက်။