ကာမ (၁၁) ဘုံ


၁။ ငရဲဘုံ - ကာမဂုဏ်တရား ရှိ၏။
၂။ တိရစ္ဆာန်ဘုံ - ကာမဂုဏ်တရားရှိ၏။
၃။ ပြိတ္တာဘုံ - ကာမဂုဏ်တရားရှိ၏။
၄။ အသူရကာယ်ဘုံ - ကာမဂုဏ်တရားရှိ၏။
၅။ လူ့ဘုံ - ကာမဂုဏ်တရားရှိ၏။
၆။ စာတုမဟာရာဇ်နတ်ဘုံ - ကာမဂုဏ်တရားရှိ၏။
၇။ တာဝတိံသာနတ်ဘုံ - ကာမဂုဏ်တရားရှိ၏။
၈။ ယာမာနတ်ဘုံ - ကာမဂုဏ်တရားရှိ၏။
၉။ တုသိတာနတ်ဘုံ - ကာမဂုဏ်တရားရှိ၏။
၁၀။ နိမ္မာနရတိနတ်ဘုံ - ကာမဂုဏ်တရားရှိ၏။
၁၁။ ပရနိမ္မိတဝသဝတ္တီနတ်ဘုံ - ကာမဂုဏ်တရားရှိ၏။