အနောတတ္တအိုင်၏ အရံတောင် (၅) လုံး


၁။ သုဒဿနတောင်။
၂။ စိတ္တရတောင်။
၃။ ကာဠာကုဋတောင်။
၄။ ကန္ဓမာဒနတောင်။
၅။ ကေလာသတောင်။