စစ်မတက်ရာ (၅) ပါး


၁။ ပြည့်ရှင်မင်းဇာတာစန်းလက်မကောင်းခြင်း။
၂။ အစားအသောက် ငတ်မွတ်ရှားပါးခြင်း။
၃။ ကြယ်တာရာ အသွားမမှန်ခြင်း။
၄။ စစ်သည်များ တိုက်အားမရှိခြင်း။
၅။ အဓိကရ သစ်ပင်၊ ဘုရား၊ ဂူကျောင်း စသည်တို့ပြိုခြင်း။