စမုံမျိုး (၅) ပါး


၁။ စမုံစပါး။
၂။ စမုံဖွဲ့။
၃။ စမုံဖြူ။
၄။ စမွတ်။
၅။ ဇီယာ။