ကျွန် (၄) မျိုး


၁။ အန္တောဇာတ - အိမ်၌ ပေါက်ဖွားသော ကျွန်။
၂။ ဓနက္ကီတ - ငွေဖြင့် ဝယ်ထားသော ကျွန်။
၃။ သယံဒါသုပဂတ - အခကြေးငွေစားသော ကျွန်။
၄။ ကရမရ - စစ်မြေမှ ရ၍ လာသော ကျွန်။
(ဝိဓူရဇာတ်မှ လာသည်)

တစ်နည်း

၁။ ဩဍ္ဍတ္တိက - ငွေနှင့်ဝယ်သော ဓနက္ကိတကျွန်။
၂။ အန္တောဇာတ - မိဘလာကျွန်။
၃။ ဒါသဗျောပဂတ - မိမိအလျောက်ခံသောကျွန်။
၄။ ဝန္ဒိ - သုံ့ပန်းလက်ရကျွန်။