အနုပဿနာ (၇) ပါး

၁။ အနိစ္စာနုပဿနာ - ခန္ဓာငါးပါးတို့၌ မမြဲသည်ကို အဖန်ဖန်ရှုမှတ်ခြင်း။
၂။ ဒုက္ခာနုပဿနာ - ခန္ဓာငါးပါးတို့၌ ဆင်းရဲသည်ကို အဖန်ဖန် ရှုမှတ်ခြင်း။
၃။ အနတ္တာနုပဿနာ - ခန္ဓာငါးပါးတို့၌ အစိုးမရသည်ကို အဖန်ဖန်ရှုမှတ်ခြင်း။
၄။ နိဗ္ဗိဒါနုပဿနာ - ခန္ဓာငါးပါးတို့၌ ငြီးငွေ့ခြင်းကို အဖန်ဖန်ရှုမှတ်ခြင်း။
၅။ ဝိရာဂါနုပဿနာ - ခန္ဓာငါးပါးတို့၌ တပ်မက်မှုကင်းခြင်းကို အဖန်ဖန်ရှုမှတ်ခြင်း။
၆။ နိရောဓာနုပဿနာ - ခန္ဓာငါးပါးတို့၌ ချုပ်ငြိမ်းမှုကို အဖန်ဖန်ရှုမှတ်ခြင်း။
၇။ ပဋိနိဿဂ္ဂါနုပဿနာ - ခန္ဓာငါးပါးတို့၌ စွန့်လွှတ်မှုကို အဖန်ဖန်ရှုမှတ်ခြင်း။