စိန်မျိုး အသားအနေ (၈) ပါး


၁။ အသာချော။
၂။ စိတ်ဖြူ။
၃။ စိန်နီ။
၄။ ကြက်ဆီ။
၅။ စိန်ပြာ။
၆။ စိန်စိမ်း။
၇။ စိန်နက်။
၈။ ရိုးမှား။