အဖျော် (၈) ပါး


၁။ အမ္ဗပါန = သရက်သီး အဖျော်။
၂။ စေစပါန = တောငှက်ပျောသီး အဖျော်။
၃။ မောစပါန = အိမ်ငှက်ပျောသီး အဖျော်။
၄။ ဇမ္ဗုပါန = သပြေသီး အဖျော်။
၅။ မဓုကပါန = သစ်မည်စည်သီး အဖျော်။
၆။ မုဒ္ဒိကပါန = မုဒရက်သီး အဖျော်။
၇။ သလူကပါန = ကြာစွယ် အဖျော်။
၈။ ဖာရုသကပါန = ဖက်သက်တရော် အဖျော်။