အပ်လှူရသော အကျိုး (၂) ပါး

၁။ စိတ်၏ ချမ်းသာခြင်းကို ရခြင်း။
၂။ ဣရိယာပုတ်လေးပါး ** တို့၌ ချမ်းသာခြင်း။