အဇ္စျတ္တိကာယတန (၆) ပါး


၁။ စက္ခာယတန - မျက်စိအတွင်း တည်ရာ။
၂။ သောတာယတန - နားအတွင်း တည်ရာ။
၃။ ဃာနာယတန - နှာခေါင်းအတွင်း တည်ရာ။
၄။ ဇိဝှါယတန - လျှာအတွင်း တည်ရာ။
၅။ ကာယာယတန - ကိုယ်အတွင်း တည်ရာ။
၆။ မနာယတန - စိတ်၌ တည်ရာ။
( သင်္ဂြိုဟ်ကျမ်းမှလာ)