ကိုယ်ဝန်ပျက်ခြင်း အင်္ဂါ (၃) ပါး


၁။ လေမှုတ်၍ ပျက်ခြင်း။
၂။ ပိုးခဲ၍ ပျက်ခြင်း။
၃။ ကံကြောင့်ပျက်ခြင်း။