ဧသိတ (၃) ပါး (ရှာမှီးခြင်း)

၁။ ဓနေသိတ - ဥစ္စာရှာမှီးခြင်း။
၂။ ဓ​မ္မေသိတ - တရားရှာမှီးခြင်း။
၃။ ဇီဝိတေသိတ - အသက်ရှည်မှုအတွက် ကျန်းမာရေး ရှာမှီးခြင်း။